Our Team 2017-18

Team 2017-18 · CESS


Shoumik Majumdar

President


Nidhi Vora

General SecretaryAkanksha Chaudhari

Digital Creative Secretary


Samina Boxwala

Content Secretary


Seher Khan

Webmaster


Yash Badani

Technical SecretaryAnindya Vinayak

Editorial Secretary


Munish Khurana

Chief Editor


Parinita Badre

Publicity Secretary

rushabh-shah

Rushabh Shah

Event Management Secretary


aparna

Aparna Parab

Event Management Secretary


Rushabh Nisher

Content Secretary


Mohammad Madhia

Assistant General Secretary

yash shah

Yash Shah

General Secretary


Aishwarya

Aishwarya Sontakke

Treasurer